รางวัล

บุคลากรหมายเลขหนึ่งย่อมสมควรได้รับรางวัลหมายเลขหนึ่งเช่นกัน บริษัทของเราเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเลือกสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมความจำเป็นของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น โดยมีลักษณะเดียวกันในระดับโลกและมีประสิทธิภาพสูงกว่าทั่วไปในภูมิภาคนี้

โปรแกรมที่มีให้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

  • เงินเดือนสูงกว่ามาตรฐาน
  • โปรแกรมสวัสดิการครอบคลุม
  • สิทธิ์ลาหยุดและลาพักร้อนโดยไม่ถูกหักเงินเดือน
  • เงินจูงใจ เช่น โปรแกรมโบนัสและเงินปันผล
  • ความยืดหยุ่นและการช่วยเหลือเพื่อช่วงชีวิตและทางเลือกที่หลากหลาย
  • โปรแกรมสวัสดิภาพ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน

McCormick ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งผู้ว่าจ้างสนับสนุนโอกาสการจ้างงานที่เป็นธรรมและยืนยันสิทธิ เราต่อต้านการเลือกปฏิบัติจากเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ชาติกำเนิด เพศ (รวมถึงการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือสภาวะทางการแพทย์เกี่ยวข้อง) รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ อายุ สถานะการเป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการคุ้มครอง สถานะการเป็นบุคคลทุพพลภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม หรือคุณลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมาย

McCormick มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทุพพลภาพและทหารผ่านศึกทุพพลภาพที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในกระบวนการสมัครงานของเรา หากต้องการความช่วยเหลือหรือการอำนวยความสะดวกต่อความพิการ คุณสามารถติดต่อเรามาได้ที่ accommodations-ext@fb.com 

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานใน McCormick และไม่สำหรับส่งประวัติย่อหรือใบสมัครของหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้รับเชิญมาที่เว็บไซต์นี้หรือไปที่พนักงานของเราโดยตรง